Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Головна
Open Panel

Шановні студенти, аспіранти та викладачі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка!

Для поглиблення знань і підвищення професійних навичок деканат будівельного факультету разом із кафедрою організації і технології будівництва та охорони праці з жовтня 2015 року ініціює роботу науково-методичного семінару "Застосування світового досвіду і нових форм організації та управління будівництвом у сучасних умовах України".

До участі в семінарі запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та наукові співробітники університету, а також інженерно-технічний, економічний та управлінський персонал підприємств і організацій, місцевих органів влади, представників бізнесу.

1. Загальна характеристика семінару

Програма науково-методичного семінару „Застосування світового досвіду і нових форм організації та управління будівництвом у сучасних умовах України” розроблена з урахуванням змісту та вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями 6.06010101, 7.06010101 та 8.06010101 „Промислове та цивільне будівництво”.
Об’єктом розгляду і предметом навчання студентів будівельних та інших спеціальностей (за їх бажанням) є формування необхідної теоретичної бази й практичних навичок щодо раціонального застосування в сучасних умовах України передового світового і вітчизняного досвіду, нових форм, процедур та інструментів організації й управління процесами техніко-економічного обґрунтування, проектування і планування, підготовки та реалізації "під ключ" будівельних й інших інвестиційних проектів, програм діяльності та розвитку підприємств і організацій, які є учасниками будівництва та бізнесу в цій сфері.
Теоретичні та практичні матеріали, що розглядаються та вивчаються студентами на науково-методичному семінарі, інтегровані та розвивають навчальні дисципліни підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників. Засвоєння матеріалів семінару буде сприяти формуванню у студентів поглиблених знань і практичних навичок щодо організації та управління будівництвом й бізнес-проектами в цій сфері.
Теорія і практика, що розглядаються на семінарі, ґрунтуються та підтримуються такими дисциплінами, як архітектура промислових і цивільних будівель і споруд, проектування металевих, залізобетонних та інших сучасних конструкцій, основ і фундаментів, технологія будівельного виробництва, організація будівництва, технологія зведень будівель і споруд, економіка будівництва.
Семінар розрахований на його поетапну реалізацію протягом VІІ, VІІІ, ІХ і Х семестрів навчання в обсязі 5 аудиторних занять кожного семестру (по 2 академічних години). Усього – 40 годин.

 

2. Мета та завдання семінару

Метою проведення семінару є формування необхідних знань і навичок щодо ефективного застосування в сучасних умовах України передового світового та вітчизняного досвіду, нових форм, процедур та інструментів організації й управління будівництвом, процесами розроблення й реалізації "під ключ" будівельних інвестиційних проектів, планів і програм виробничо-господарської діяльності, в сфері бізнесу та інноваційного розвитку підприємств і компаній, які діють в сфері будівництва.
Основними завданнями семінару є засвоєння сутності та засад нових форм і механізмів організації й управління будівництвом, виробничо-господарською діяльністю будівельних підприємств, підготовкою та реалізацією "під ключ" будівельних проектів і програм розвитку сучасних систем на основі застосування світового досвіду, останніх досягнень науки, техніки, технологій та передових форм ведення бізнесу, таких як: інжиніринг й реінжиніринг, девелопмент, проектний, виробничій та операційний менеджмент у будівництві.
Після навчання у семінарі студенти повинні:
знати:
- структуру, функції, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу України в ринкових умовах господарювання;
- права, обов’язки, відповідальність і організацію взаємовідносин між основними учасниками будівництва та будівельних проектів;
- основні типи, форми організації, функції та бізнес-процеси, що відбуваються в сучас-них будівельних організаціях, їх структурних підрозділах і проектах;
- зміст і порядок упровадження в діяльність вітчизняних будівельних підприємств світового досвіду та нових форм організації й управління будівництвом;
вміти:
- визначати стан і перспективи розвитку (успішного функціонування) будівельних організацій, проектів і бізнесу (бізнес-процесів організації) в ринкових умовах господарювання;
- раціонально організовувати проектно-планову роботу щодо виробничо-господарської, будівельної та інших видів організації підприємства, включаючи його проекти і програми;
- вибирати та застосовувати найкращій світовий досвід, передові форми, процедури та інструменти організації та управління будівництвом, діяльністю і бізнесом підприємства, йо-го проектами і програмами для забезпечення їх конкурентоспроможності.

 

3. Тематичний план і основні питання семінару

1. Структура і функції будівельного комплексу України..
2. Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу в нових економічних умовах господарювання.
3. Організація системи державного регулювання та стимулювання капітального будівництва в ринкових умовах господарювання.
4. Організація взаємовідносин між основними учасниками будівництва.
5. Нормативно-правова база організації будівництва та будівельного виробництва в Україні.
6. Сучасні механізми організації та фінансування капітального будівництва в Україні та світі.
7. Сутність інвестування в сфері будівництва та нерухомості.
8. Структурна декомпозиція інвестицій і капіталовкладень у будівництво та нерухомість.
9. Будівельний інвестиційний ринок.
10. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності.
11. Характеристика ринку.
12. Особливості інвестування в об’єкти будівництва.
13. Довгострокове кредитування.
14. Іпотечне кредитування.
15. Пайове фінансування будівництва.
16. Цільові облігації для будівництва житла.
17. Залучення коштів фондів фінансування будівництва (ФФБ) і фондів операцій із нерухомістю (ФОН).
18. Лізингове інвестування.
19. Пріоритети інвестування в об’єкти будівництва і нерухомості в Україні.
20. Загальна характеристика будівельної організації як суб’єкта господарювання.
21.Основні типи організаційних структур, які застосовують у будівельних організаціях. Їх недоліки та переваги. Формування сучасних гнучких організаційних структур.
22. Основні типи та форми організації діяльності будівельних підприємств:
22.1. Первинні будівельні організації.
22.2. Будівельно-монтажні трести.
22.3. Будівельні організації індустріального типу.
22.4. Акціонерні будівельні організації та підприємства.
22.5. Холдингові компанії.
23. Основні функції апарату управління сучасної будівельної організації:
- директора;
- головного інженера;
- виробничо-технічного відділу;
- планово-економічного відділу і бухгалтерії;
- відділу кадрів;
- диспетчерської служби;
- відділу матеріально-технічного забезпечення;
- відділу головного механіка та енергетика;
- відділу маркетингу;
- начальника дільниці;
- виконроба та майстра.
24. Організація та управління діяльністю виробничої бази будівельної організації.
25. Світовий досвіт удосконалення структури будівельних організацій та застосування нових форм організації та управління будівництвом об’єктів.
26. Проект і сучасна концепція проектного менеджменту.
27. Місце і роль проектного менеджменту в діяльності будівельних організацій та будівництві, загальний зміст його стандартів.
28. Будівельний інвестиційний проект та основні етапи його життєвого циклу.
29. Особливості організації та реалізації будівельних проектів у сучасних умовах господарю-вання.
30. Учасники та оточення проекту.
31. Розвиток професійних навичок та організаційних структур з управління будівельними проектами (офіс проекту, офіс РМО, віртуальний офіс).
32. Особливості організації основних процесів управлінської діяльності на будівельних підприємствах та в проектах: розробка й прийняття рішень; планування; стратегічне управління; формування та розвиток організаційної структури; ієрархія влади; вертикальні та горизонтальні зв’язки; делегування повноважень; внесення змін і регулювання; розвиток комунікацій та інформаційних зв’язків; мотивація й регулювання конфліктів; підвищення якості та ефективності управлінської діяльності.
33. Організація основної діяльності будівельного підприємства.
34. Організація та управління матеріально-технічним забезпеченням, роботою машин і меха-нізмів у нових умовах господарювання.
35. Структура і функції персоналу будівельної організації, сучасні механізми підвищення йо-го кваліфікації та професійних навичок.
36. Організація, зміст і порядок проведення виробничих нарад.
37. Організація тендерних торгів і переговорів. Контрактинг.
38. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності та конкурентоспроможності будівельної організації в нових умовах господарювання.
39. Основи стратегічного управління будівельною організацією.
40. Організація і управління інноваційною діяльністю та технічним розвитком будівельної організації.
41. Інжиніринг, реінжиніринг, девелопмент та управління маркетингом у будівництві.
42. Основи застосування операційного та виробничого менеджмент у будівництві.
43. Особливості удосконалення структури і функцій будівельних організацій при створенні девелоперсько-інжинірингових компаній та їх стратегічних бізнес-одиниць.
44. Завдання щодо розвитку бізнес-процесів у діяльності будівельних організацій України.

 

4. Методичне та інформаційне забезпечення семінару (основна та рекомендована література)

1. Редкін О.В. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 1. Основні аспекти організації та управління капітальним будівництвом і будівельним виробництвом в нових економічних умовах господарювання: навч. посібник / О.В. Редкін та ін. - Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 149 с.
2. Редкін О.В. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 2. Основні процедури та інструменти організації будівництва та будівельного виробництва: навч. посібник / О.В. Редкін та ін. - Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 266 с.
3. Редкін О.В. Організація будівництва (основний курс у 3-х частинах). Частина 3. Ор-ганізація та управління основним періодом будівництва: навч. посібник / О.В. Редкін та ін. –Полтава: ПолтНТУ, 2015.–173 с.
4. Онищенко В.О., Редкін О.В. Управління проектами. Теорія і практика професійного управління бізнес-проектами та програмами розвитку. Частина 1. Загальна характеристика проектного та мультипроектного менеджменту: підручник. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 283 с.
5. Онищенко В.О., Редкін О.В. Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом: навч.посібник, - Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 304 с.
6. Менеджмент в строительстве / под ред. И.С. Степанова. – М.: Юрайт, 1999. – 540 с.
7. Редкін О.В. Організація будівництва. Сучасні форми і механізми організації та управління будівництвом об’єктів нафтогазового комплексу. Частина 1. Сутність сучасних форм проектування, організації та управління будівельними проектами і програмами розвитку підприємств нафтогазового комплексу: навч. посібник / О.В. Редкін, Л.Г. Щербінін, Д.М. Толкачов, В.Ф. Пенц, О.В. Нижник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 241 с.
8. Редкін О.В. Організація будівництва. Сучасні форми і механізми організації та управління будівництвом об’єктів нафтогазового комплексу. Частина 2. Організаційно-технологічне планування та забезпечення реалізації будівельних інвестиційних проектів і програм розвитку підприємств: навч. посібник / О.В. Редкін, Л.Г. Щербінін, Д.М. Толкачов, В.Ф. Пенц, О.В. Нижник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 196 с.
9. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительным предприятием с основами АСУ: Учебник для строительн. вузов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.
10. Онищенко В.О., Редкін О.В. Управління проектами. Модуль 1. Уведення у світ проектів: навч. посібник. – Полтава, ПолтНТУ, 2008. – 164 с.
11. Онищенко В.О., Редкін О.В. Управління проектами. Модуль 2. Стратегічний проектний аналіз та управління перед проектною фазою проекту: навч. посібник. – Полтава, Полт НТУ, 2008. – 159 с.
12. Онищенко В.О., Редкін О.В. Управління проектами. Модуль 3. Управлінням розробленням і планування прокту: навч. посібник. – Полтава, ПолтНТУ, 2008. – 154 с.
13. Онищенко В.О., Редкін О.В. Управління проектами. Модуль 4. Управління реалізацією та завершенням проекту: навч. посібник. – Полтава, ПолтНТУ, 2008. – 124 с.
14. Редкін О.В. Збірник практичних ситуацій і тестів із курсу „Управління проектами” для студентів будівельних та економічних спеціальностей: навч. посібник. – Полтава: Полт-НТУ, 2007. – 93 с.

 

За довідками звертатися:

- в деканат будівельного факультету, тел. 05322-7-05-78;
- на кафедру організації і технології будівництва та охорони праці (ауд. 303а) до доцента Редкіна Олександра Васильовича (097-448-06-45).

Link kaldırmadan link ekleyelim.