Головна

Кафедри

Деканат

Рада факультету

Студентське самоврядування

Абітурієнтам

Напрями наукових досліджень
Open Panel

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за кількома напрямками:

«Надійність комплексних конструкцій. Реконструкція та ризики» (керівник наукової школи – д.т.н., професор Семко Олександр Володимирович).

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Досліджені імовірнісні аспекти несучої здатності комплексних конструкцій з поєднанням огороджуючих та несучих властивостей сталевих та залізобетонних конструкцій, а також різних типів їх поєднання. Розроблено 6 нових типів конструктивних комплексних елементів промислових та цивільних каркасів з використанням збірного та монолітного залізобетону та сталевої несучої опалубки. Проаналізовані методи забезпечення сумісної роботи та анкеровки залізобетону.

Про конкурентоспроможність свідчать впроваджені у виробництво 18 каркасів будівель. Отримано більше 10 патентів на винаходи та корисні моделі за тематикою досліджень.

Дослідження здійснюються з питань:

- вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи  несучих і огороджувальних елементів;

- дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;

- вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

У результаті досліджень за останні роки розроблені сталеві, збірно-монолітні сталезалізобетонні каркаси, які дають змогу прискорити будівництво, зменшити вартість будівель.

Зараз здійснюються  роботи щодо вивчення вузлів та засобів з’єднання в сталезалізобетонних конструкціях.

Розробки впроваджені на багатьох об’єктах України й Росії.

Результати наукових досліджень включені до лекційного матеріалу курсів  «Сталезалізобетонні конструкції», «Технічна експлуатація», «Металеві конструкції» та використовуються під час курсового й дипломного проектування.

За результатами досліджень зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях в  Одесі, Києві, Львові, Рівному, Кривому Розі, Макіївці, Харкові та ін. Результати досліджень відображені в нормативно-технічних документах ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» та ДБН В.2.6-160:2010 «Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення».

Науковими дослідженнями зараз займаються 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 5 аспірантів та до 10-ти студентів.

За результатами досліджень захищено 10 кандидатських дисертацій, опубліковано понад  260 наукових робіт.  Отримано 20 авторських свідоцтв і патентів.

«Дослідження у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд під впливом природно-кліматичних факторів».

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Основні напрямки наукових досліджень:

–   Вплив інсоляції, природного освітлення та транспортного шуму на об’ємно-планувальне  та конструктивне рішення житлових будинків.

Мета роботи: з метою зменшення питомої вартості будівництва та експлуатації за рахунок раціонального використання міських територій провести наукові дослідження направлені на подальше удосконалення будівельних норм містобудування з вивченням питань впливу інсоляції на температурно - вітровий режим в локальних зонах житлової забудови різної об'ємно - планувальної структури, а також інсоляції, природного освітлення і шуму на щільність житлового фонду в залежності від рівня досконалості об'ємно - планувальних рішень будинків і інших факторів;

– Розробка огороджуючих конструкцій і підлог промислових холодильників з прогнозованими експлуатаційними якостями. Розробка технічних систем, які включають огороджуючі конструкції холодильних камер, систему підбору і відведення вологи із утеплювачів з метою забезпечення нормативного температурно - вологого режиму в камерах зберігання продуктів харчування;

– Енергозберігаючі конструктивні рішення огорож будівель. Удосконалення енергозберігаючих конструктивних рішень шарованих зовнішніх огорож будівель на основі теоретичних, експериментальних та натуральних досліджень їх експлуатаційних якостей. Забезпечення їх широкого впровадження в будівництво

Конструктивна оптимізація експлуатаційних якостей фасадних систем будівель. Дослідження теплозахисних властивостей зовнішніх огороджень при їх термомодернізації з застосуванням фасадних систем;

– температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій при термомодернізації житлового фонду.

Найбільш вагомі з отриманих результатів роботи по цій тематиці впроваджені до Державних Будівельних Норм та Державних Стандартів України:

ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків  і споруд. Теплова ізоляція будівель. – Київ, Мінбудархітектури та житлово-комунального господарства України. – 71с.

ДБН В.2.6-ХХ-2008. Конструкції будинків  і споруд. Системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні будинків та споруд. – К., Мінрегіонбуд України, 2008. – 37с.

ДСТУ Б В.2.6-ХХ-200Х. Конструкції будинків  і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні умови. – К., Мінрегіонбуд України. – 37с.

ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки  і споруди. Метод визначення питомих тепловтрат на опалення будинків. – К., Мінрегіонбуд України, 200Х. – 37с.

ДСТУ-Н Б В.2.2-27-2010 Проектування. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів.

«Дослідження функціонально-просторової структури промислових підприємств, дослідження методів формування мережі об’єктів санітарної очистки міст».

Мета досліджень – розроблення методики формування промислових об’єктів із застосуванням системного підходу. На цій основі – отримання промислових об’єктів з раціональною об’єктно-планувальною і функціональною структурою, яка відповідала б сучасним вимогам, що висуваються до них.

За результатами дослідження зроблено ряд доповідей на університетській науковій конференції. Результати досліджень також використано у дипломному проектуванні.

Новизна технічних розробок захищена патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація досягнутих результатів досліджень щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях і симпозіумах. Результати досліджень також використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у багатьох наукових статтях, у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій.